ANBI en RSIN Stichting BEI

ANBI en RSIN Stichting BEI

Stichting BEI heeft een ANBI-status. Dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over gelden die wij via (notariële of periodieke) schenking krijgen of uit nalatenschappen.

Het geld dat u schenkt, komt dus volledig ten goede van ons werk.

 

De gegevens waarover een ANBI volgens de civielrechtelijke dan wel fiscale regelgeving dient te beschikken is hieronder overzichtelijk weergegeven.

Naam: Stichting Bijen Educatie, Informatie (Afgekort: Stichting BEI).

Fiscaal nummer of RSIN: 852212380

Stichting BEI is gevestigd op Wilhelminastraat 31, 4921 KK Made, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Eindhoven onder nummer 56608462 ("Stichting BEI").

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden: 

Voorzitter:                          De heer Bert Brakkee

Penningmeester:                 De heer Ron Ahrens

Secretaris:                          De heer Bjarne Kragh-Hansen 

Bestuurslid:                        De heer Jan Ligthart

Bestuurslid:                        De heer Joost Vermeulen

Bestuurslid:                        De heer Jack de Groot 

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden vrijwillig. Zij ontvangen geen beloning (onbezoldigd werk).

Werknemers: De stichting BEI heeft geen werknemers in dienst.

Inkomsten 2017
Inkomsten: € 1158
Donaties: € 649
Totaal: € 1807
Uitgaven 2017
Algemene kosten: € 1008
Bankkosten: € 131
Saldo: € 668
Totaal: € 1807
Balans per 31 december 2017
Activa:
Bank: € 8222
Kas: € 0
Totaal: € 8222

Passiva: € 0
Eigen Vermogen: € 8222
Totaal: € 8222
Inkomsten 2018
Inkomsten: € 731
Donaties: € 110
Totaal: € 841
Uitgaven 2018
Algemene kosten: € 3280
Bankkosten: € 120
Saldo: - € 2559
Totaal: € 841
Balans per 31 december 2018
Activa:
Bank: € 5664
Kas: € 0
Totaal: € 5664

Passiva: € 0
Eigen Vermogen: € 5664
Totaal: € 5664

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn:

1.      Missie

De aanleiding voor het ontstaan en de oprichting van de stichting zijn de grote zorgen die er bestaan over het voortbestaan van bestuivende insecten in het algemeen en van (honing)bijen in het bijzonder.

1.2     Doelstelling

De stichting “BEI” heeft als doel de kennis over bestuivende insecten in het algemeen en van de (honing)bijen in het bijzonder bij kinderen en volwassenen, te bevorderen en te vergroten.

1.3     Strategie

Stichting “BEI” tracht haar doel te bereiken door o.a.

 • Het organiseren van lessen, workshops, voorlichtingsdagen op scholen, BSO ‘s en verenigingen, excursies voor scholen en verenigingen, bedrijven en particulieren.

 • Het geven van introductie -, beginners -, gevorderden – bijenhoudercursussen, door een bevoegde leraar, welke cursussen bij voorkeur voldoen aan de door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) gestelde normen en voorwaarden.

 • De promotie van een duurzame manier van imkeren.

 • Het organiseren en/of steunen van projecten die tot doel hebben de biodiversiteit en broedgelegenheid voor solitaire bijen te verbeteren en het houden van honingbijen te bevorderen.

 • De Stichting wil aanvullend werken bij de activiteiten van bestaande organisaties en zal in voorkomende gevallen bereid zijn tot samenwerking.

De Stichting “BEI” heeft geen winstoogmerk en zal voor realisering van de gestelde doelen en de continuïteit van haar activiteiten middelen gaan verwerven. Ook kan de stichting nog steun en hulp van vrijwilligers en/of sympathisanten gebruiken.

2.      Activiteiten van de organisatie

Het voornemen is om in het jaar 2018 de volgende activiteiten te continueren dan wel op te starten.

Nieuwe activiteiten:

 • Ontwerp en aanleg van een bijvriendelijke Belevingstuin bij Stichting de Wijngaerd.

 • Het organiseren van een verdiepingscursus voor de deelnemers aan de basiscursus imkeren.

 • Advies aan de gemeente Drimmelen mbt compensatie groen bij de sportvelden Made en Scouting Made.

 • Het adviseren, ondersteunen en/of organiseren van de aanleg van bijenlinten.

Voortzetting van eerder geïnitieerde activiteiten:

 • Bezoek aan en voorlichting op basisscholen.

 • Informatie verstrekken aan gemeenten en in het bijzonder de gemeente Drimmelen gericht op de inbedding in het integrale groenbeleid van maatregelen gericht op het verbeteren van de biodiversiteit en broedgelegenheid voor solitaire bijen.

 • Organiseren Boomfeestdag op 27 maart 2018 bij SOVAK Terheijden.

 • Medewerking verlenen bij deelname aan festiviteiten tijdens Koningsdag.

 • Bermen inzaaien met bloemenmengsels buurtvereniging de Kaiweg.

 • Uitbreiden boomspiegels aan de Drimmelenseweg in samenwerking met buurtvereniging de Kaiweg en de gemeente Drimmelen.

 • Advies en ondersteuning realiseren insectenhotels en bloemen zaaien bij de welpen van Scouting Made.

 • Aanleg en onderhoud Bloemenweiden Begraafplaats, retentiebasin en bij woning Romboutsstraat Made.

 • Mede realiseren insectenhotels.

 • Ondersteuning (beginnende) imkers.