ANBI en RSIN Stichting BEI

ANBI en RSIN Stichting BEI

Stichting BEI heeft een ANBI-status. Dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over gelden die wij via (notariële of periodieke) schenking krijgen of uit nalatenschappen.

Het geld dat u schenkt, komt dus volledig ten goede van ons werk.

 

De gegevens waarover een ANBI volgens de civielrechtelijke dan wel fiscale regelgeving dient te beschikken is hieronder overzichtelijk weergegeven.

Naam: Stichting Bijen Educatie, Informatie (Afgekort: Stichting BEI).

Fiscaal nummer of RSIN: 852212380

Stichting BEI is gevestigd op Adelstraat 51A, 4921 BP Made, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Eindhoven onder nummer 56608462 ("Stichting BEI").

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden: 

Voorzitter:                          De heer Jan Ligthart

Penningmeester:                 De heer Ron Ahrens

Secretaris:                          De heer Bjarne Kragh-Hansen 

Bestuurslid:                        De heer Joost Vermeulen

Bestuurslid:                       

Bestuurslid:                        

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden vrijwillig. Zij ontvangen geen beloning (onbezoldigd werk).

Werknemers: De stichting BEI heeft geen werknemers in dienst.

Inkomsten 2017
Inkomsten: € 1158
Donaties: € 649
Totaal: € 1807
Uitgaven 2017
Algemene kosten: € 1008
Bankkosten: € 131
Saldo: € 668
Totaal: € 1807
Balans per 31 december 2017
Activa:
Bank: € 8222
Kas: € 0
Totaal: € 8222

Passiva: € 0
Eigen Vermogen: € 8222
Totaal: € 8222
Inkomsten 2018
Inkomsten: € 731
Donaties: € 110
Totaal: € 841
Uitgaven 2018
Algemene kosten: € 3280
Bankkosten: € 120
Saldo: - € 2559
Totaal: € 841
Balans per 31 december 2018
Activa:
Bank: € 5664
Kas: € 0
Totaal: € 5664

Passiva: € 0
Eigen Vermogen: € 5664
Totaal: € 5664
Inkomsten 2019
Inkomsten: € 1885
Donaties: € 8731
Totaal: € 10616
Uitgaven 2019
Algemene kosten: € 1670
Bankkosten: € 119
Saldo: € 8827
Totaal: € 10616
Balans per 31 december 2019
Activa:
Bank: € 14490
Kas: € 0
Totaal: € 14490

Passiva: € 0
Eigen Vermogen: € 14490
Totaal: € 14490

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn:

Beleidsplan Stichting BEI voor de periode 1-11-2020 tot 1-11-2022

1.     Missie

De aanleiding voor de oprichting en totstandkoming van de stichting zijn de grote zorgen die er bestaan over het voortbestaan van bestuivende insecten in het algemeen en van (honing)bijen in het bijzonder.

1.2     Doelstelling

De stichting “BEI” heeft als doel de kennis over bestuivende insecten in het algemeen en van de (honing)bijen in het bijzonder bij kinderen en volwassenen, te bevorderen en te vergroten. Voorts stelt zij zich ten doel de biodiversiteit en broedgelegenheden voor solitaire bijen/insecten te verbeteren. De Stichting “BEI” heeft geen winstoogmerk en is voor de realisering van de gestelde doelen en de continuïteit van haar activiteiten financieel afhankelijk van donaties en cursusgelden en voor wat de praktische kant betreft van steun en hulp van vrijwilligers en/of sympathisanten.

1.3     Strategie

 • Stichting “BEI” tracht haar doel te bereiken door o.a.Het organiseren van lessen, workshops, voorlichtingsdagen op scholen, bij de buitenschoolse opvang en verenigingen, excursies voor scholen en verenigingen, bedrijven en particulieren.
 • Het geven van introductie -, beginners -, gevorderden – bijenhoudercursussen, door een bevoegde leraar, welke cursussen bij voorkeur voldoen aan de door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) gestelde normen en voorwaarden. Daarbij wordt ernaar gestreefd ruim aandacht te besteden aan de verschillende methoden en uitganspunten voor de wijze waarop bijen gehouden worden.
 • De promotie van een duurzame manier van imkeren.
 • Het organiseren en/of steunen van projecten die tot doel hebben de biodiversiteit en broedgelegenheid voor solitaire bijen te verbeteren en het houden van honingbijen te bevorderen.
 • De Stichting wil aanvullend werken bij de activiteiten van bestaande organisaties en zal in voorkomende gevallen bereid zijn tot samenwerking.

2.      Activiteiten van de organisatie

Het voornemen is om in 2021 tot en met 2022 de volgende activiteiten te continueren dan wel op te starten.

 • Het in samenwerking met de gemeente Drimmelen adviseren, ondersteunen en/of organiseren inzake de locatiekeuze en de aanleg van bijenlinten.
 • Het geven van advies en initiëren van educatie in de als “bijvriendelijkste gemeente van Nederland “ aangemerkte gemeente Moerdijk.
 • Bevorderen dat het in 2020 tot stand gebrachte bijenlint Kerkdijk tussen de Helkant en Hooge Zwaluwe onkruidvrij blijft.
 • Adviseren inzake bij-vriendelijke beplanting bij het ( nog aan te leggen) voedselbos aan de Zandstraat in Made.
 • Bezoek aan en voorlichting op basisscholen.
 • Informatie verstrekken aan gemeenten en in het bijzonder de gemeente Drimmelen gericht op de inbedding in het integrale groenbeleid van maatregelen gericht op het verbeteren van de biodiversiteit en broedgelegenheid voor solitaire bijen alsmede monitoring van het groenbeleid en de uitvoering daarvan in relatie tot deze aspecten.
 • De Stichting BEI is alert op ontwikkelingen in Drimmelen welke niet bevorderlijk zijn voor de biodiversiteit of voor de leefomgeving van solitaire bijen en insecten in het algemeen. Zij neemt uit eigener beweging dan wel op verzoek de nodige initiatieven om aantasting van biodiversiteit of leefomgeving van solitaire bijen/ insecten tegen te gaan.
 • Organiseren Boomfeestdag in november 2020 op landgoed de Koekoek.
 • In 2021 zullen de als gevolg van de Coronacrisis uitgestelde twee evaluatieavonden worden gehouden voor de deelnemers aan de imkercursus 2019.
 • Medewerking verlenen bij deelname aan festiviteiten tijdens Koningsdag in de gemeente Drimmelen.
 • Ondersteuning (beginnende) imkers.
 • Het bevorderen van de totstandkoming van gemeentelijk (Drimmelen) beleid (omgevingsvergunning?) inzake de plaatsing van bijenkasten in de Biesbosch.
 • Het ontwerpen van een Facebook site voor de Stichting BEI.
 • De Stichting BEI streeft naar betrokkenheid bij de plannen van de gemeente Drimmelen n.a.v. de ondertekening van de gemeente van het Bijenconvenant WestBrabant.
 • Het zoeken naar een geschikte locatieruimte voor instructie/ cursussen/vergaderingen/bijenstal.